ĐẶNG THỊ TUYẾT LAN

Năm sinh: 1959
Nghề nghiệp: Phổ biến phim