NGUYỄN THỊ THÚY HOA

Năm sinh: 1961
Nghề nghiệp: Phổ biến phim