NGUYỄN VŨ HỒNG LIÊN

Năm sinh: 1958
Nghề nghiệp: LLPB điện ảnh