PHẠM TRUNG NAM

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Quay phim