ĐẶNG THỊ THANH BÌNH

Năm sinh: 1969
Nghề nghiệp: Biên tập Biên kịch