HUỲNH VĂN CẨM

Năm sinh: 1947
Nghề nghiệp: Quản lý điện ảnh