NGUYỄN THỊ BÌNH

Năm sinh: 1948
Nghề nghiệp: Kiểm tra phim