NGUYỄN VĂN BA

Năm sinh: 1924
Nghề nghiệp: Họa sĩ thiết kế