PHƯƠNG MINH TRÍ

Năm sinh: 1950
Nghề nghiệp: Khói lửa