LÊ THANH SƠN (THANH GIANG)

Năm sinh: 1930
Nghề nghiệp: Nhà văn - Biên kịch