NGUYỄN THỊ KIM ỬNG

Năm sinh: 1957
Nghề nghiệp: Phóng viên